Strategie ochrany před povodněmi a erozí v ČR

Název: Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Klient: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Datum: 2013-2015

Lokalita: Česká Republika

Zhotovitel: sdružení  Sindlar Group s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a WASTECH a.s.

Popis projektu:

Projekt navrhuje soustavu přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v prioritních povodích ČR a vytváří tak podklad pro komplexní plán v  oblasti vod se zpřístupněním výsledků na mapovém portálu cílovým skupinám uživatelů. Součástí navrhovaného řešení je zlepšení systémů protipovodňové ochrany území, jejich doplnění o prvky lokální ochrany a strategie pro efektivní opatření protierozní ochrany půdy. Projekt poskytuje nová data a kontrolní nástroje a vytváří podklady pro doplnění existujících plánovacích agend v nezastavěném území.

Celkovým dopadem projektu má být integrace zájmů ČR do komplexního celostátního řešení vodohospodářské infrastruktury.

Popis poskytnutých služeb:

Naše společnost provedla analýzu současného stavu nezbytnou pro návrhy opatření, jejich optimalizace a určení efektu opatření, a také navrhla samotná přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření.

Analýza probíhala na území celé České Republiky, která zahrnuje:

  • celkovou plochu 78 866km2
  • 40 551 km vodních toků.

Návrhy přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření se týkaly:

  • 89 povodí III. řádu o celkové ploše 69 063 km2
  • 35 200 km páteřních toků povodí IV. řádu
  • 417 povodí kritických bodů o celkové ploše 2 919 km2 a 1 596 km vodních toků.

V rámci analytické části byly provedeny tyto úkony:

Vymezení řešených území, analýza využití zemědělského půdního fondu geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vod a niv, posouzení morfologie terénu (aplikace DMT), identifikace odtokových linií (hydrologicky korektní DMT) a stanovení odtokových poměrů v řešených povodích.

Na základě takto dosažených dat byla navržena řada protierozních a protipovodňových opatření. Kromě organizačních a agrotechnických zásad vycházejících ze znalosti příčin vzniku erozních jevů, byly zpracovány technické návrhy, jako jsou retenční průleh, odváděcí příkop, svodný příkop, retenční nádrže a další.

Na závěr byla u všech opatření také vyhodnocena jejich účinnost pomocí matematických modelů.

Odkazy a přílohy:

www.vodavkrajine.cz

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít