Revitalizační opatření v Bradavě

Název: Bradava – Spálené Poříčí, revitalizační opatření, studie projekčních parametrů

Klient :Povodí Vltavy

Datum: 2009

Lokalita: Spálené Poříčí, Plzeňský kraj

Zhotovitel: Šindlar s.r.o.

Popis projektu:

V minulosti bylo v zájmové lokalitě koryto Bradavy napřímeno, svahy opevněny kamennou dlažbou do betonu, podélný sklon stabilizován celkem pěti spádovými stupni aobnažená štěrkoviska byla zalesněna. Tímto opatřením se omezil zdroj splavenin, který byl potřebný pro dynamickou rovnováhu korytotvorných procesů ve vodním toku.

Během povodňových průtoků v roce 2002 – 2006 došlo k úplné destrukci úpravy, a po pádu spádových stupňů nastala akcelerovaná eroze. Koryto zvýšilo kapacitu, zvýšily se rychlosti a nedostatek splavenin urychlil hloubkovou erozi. Místy je koryto zahloubeno až na skalní podloží. Dochází k podemílání břehů, vzniku nátrží a vyvracení břehových porostů do toku.

Technické parametry revitalizovaného toku:

  • vinutí trasy 1,10
  • návrh délky toku 870 m
  • návrhový průtok – Q30d 00 m3.s-1
  • průměrný sklon navrženého toku 0,011
  • šířka koryta v brodech 7,0 m
  • průměrná hloubka koryta v brodech 0,33 m
  • šířka vinutí koryta vodního toku 26 m
  • délka meandru 132 m

Popis poskytnutých služeb:

Cílem záměru je revitalizace koryta a nivy Bradavy, která byla upravena a následně poškozena povodňovými průtoky.

Základním hydrotechnickým předpokladem revitalizace toku je návrat parametrů koryta do podmínek přibližujících se přirozeným geomorfologickým korytotvorným procesům. To znamená rozšířit upravené koryto do širokého a mělkého větvícího se řečiště, které převede návrhové průtoky menší hloubkou a sníženými rychlostmi. Stavební záměr je rozdělen do tří stavebních objektů: 1) Vytvoření nové nivy (řečiště) a větvícího se koryta toku. 2) Vytvoření balvanitého skluzu na začátku úpravy. 3) Vegetační úpravy.

Tok Bradavy patří do evropsky významné lokality. Obnovou přirozených podmínek pro  větvící se vodní tok dojde nejenom k zastavení stávající akcelerované eroze, ale také k vytvoření mozaiky biotopů periodicky obnovovaných povodňovýni průtoky. Rovněž dojde k významnému zlepšení pohledových kvalit lokality a zlepšení krajinného rázu.

 

 

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít