Zejména vypracování všech typů studií a potřebných podkladů pro vyhodnocení zásahů do chráněných ekosystémů nebo kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vypracování dokumentací plánů péče o území NATURA 2000, ostatní ZCHÚ případě jejich aktualizace. Řešení územních systémů ekologické stability, jejich aktualizace a zapracování do územně plánovacích dokumentací a komplexních pozemkových úprav.


 

© ŠINDLAR 2019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close