Vodohospodářské analýzy a plánování

Příklady charakteristických zadání:

 • Vodohospodářské plány ucelených povodí
 • Studie vodohospodářských celků nebo dílčích problémových částí
 • Budování a kalibrace meteorologických a limnigrafických stanic
 • Vodohospodářské bilance a využití vodních zdrojů
 • Monitoring kvality vody a budování informačních systémů o znečišťovatelích
 • Splaveninové studie povodí, transportu splavenin a optimalizace protierozní ochrany
 • Geomorfologické analýzy stavu a vývoje koryt vodních toků
 • Studie odtokových poměrů a návrhy opatření protipovodňové prevence
 • Vymezení zátopových území a mapy povodňových rizik
 • Povodňové plány, systémy včasného varování a krizové scénář pro zvládání přírodních katastrof způsobených povodňovými riziky
 • Mapování aridních oblastí a rizik dezertizace krajiny
 • Adaptační studie rizika na sucha a přívalových povodní (klimatická rozkolísanost)
 • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. See more

Close