Přírodě blízká protipovodňová opatření v Mikroregionu Kosířsko

Název: Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Kosířsko

Klient: Mikroregion Kosířsko

Datum: 2014-2015

Lokalita: Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Slatinice, Slatinky a Těšetice

Zhotovitel: Sdružení „Studie Kosířsko 2014“ zastoupené vedoucím účastníkem společnosti ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Mikroregion Kosířsko se vyznačuje extrémním stupněm zatížení krajiny zemědělstvím a vysokým podílem urbanizace povodí a vodopisné sítě. To přináší komplex problémů, jako jsou povodně na vodních tocích, vodní i větrná eroze a nedostatek funkčních ekostabilizačních krajinných prvků. Cílem projektu bylo prověření a navržení přírodně blízkých protipovodňových opatření, která povedou k odstranění těchto problémů a především ke snížení povodňového rizika.

Kromě zlepšení stupně protipovodňové ochrany jednotlivých obcí je součástí požadovaného řešení rovněž posílení ekologické stability krajiny a zlepšení krajinného rázu.

Území zasahuje celkem do dvaceti povodí IV. řádu. Všechny toky patří do povodí Blaty.

  • plocha řešeného území: 6 450 ha

Popis poskytnutých služeb:

Koncepce řešené studie a návrhy PBPO vycházejí z Věstníku MŽP 11/2008.

Metodou tzv. kritických bodů byla analyzována a vyznačena území, která mohou být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích, a byla provedena analýza erozního ohrožení.

Na vodních tocích byla provedena geomorfologická a hydromorfologická analýza o celkové délce 38,8 km, analýza splavenin, migrační prostupnosti, srážkoodtoková analýza erozního ohrožení a stanovení zátopových území ve vybraných úsecích. Studie odtokových poměrů v obcích byla provedena pomocí 1D modelu o celkové délce 15,6 km. Součástí byl také biologický průzkum, analýza ZCHÚ, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a návrhy PBPO.

S bylo zpracování dokumentací k územnímu řízení pro 4 vybraná opatření – suchá retenční nádrž, revitalizace vodního toku, přírodě blízká protipovodňová opatření v intravilánu obce a protierozní opatření v ploše povodí.

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít