Geomorfologické fluviální analýzy

Zajišťujeme studie a analýzy popisující vývoj vodních toků z hlediska jejich přirozených procesů vývoje koryt a jejich odezvu na změny podmínek vyvolané lidskou činností jako jsou změny trasy koryt vodních toků, ovlivnění hydrologického a splaveninového režimu výstavbou vodních nádrží, vliv na sedimentaci splavenin v nádržích nebo odběrných objektech atd…

 

© ŠINDLAR 2018