Revitalizace řek, mokřadů a údolních niv, vazba na architekturu měst

Jedná se o činnosti spojené se zpřírodněním lidskou činností upravených a poškozených vodních ekosystémů, především vodních toků, mokřadů a niv vodních toků. Klíčová je vazba na architektonické a funkční řešení vodních toků jako součásti městského prostředí, parků a rekreačních příměstských zón. Součástí je soustava adaptačních opatření na klimatické změny 


 

© ŠINDLAR 2018