Vodohospodářské stavby a protipovodňová ochrana

Zajištění služeb v oblasti výstavby vodohospodářských staveb jako jsou vodní nádrže, jezy, náhony, mosty, úpravy vodních toků a vodních cest, atd.. Dále zajišťujeme problematiku protipovodňových staveb, především poldry, retenční nádrže, protipovodňové hráze k ochraně intravilánu atd.. Protipovodňová opatření jsou vždy navrhována s akcentem na přírodě blízké typy opatření, které minimalizují dopady nezbytných hydrotechnických opatření na vodní a na vodu vázané ekosystémy. Součástí je soustava adaptačních opatření na klimatické změny.
 

© ŠINDLAR 2018