Vodní zdroje a vodohospodářské technologické celky

Zajištění komplexních služeb pro zásobování obyvatelstva a průmyslu vodou. Hydrogeologické průzkumy, vrty, projekty umělé infiltrace. Zajištění technologického řešení vodních zdrojů, úpravny vod, vodovodní řady, vodojemy, odběrné objekty z vodních nádrží, technologie odsolování mořské vody nebo řešení umělé infiltrace pro zvýšení zásob podzemní vody v polopouštních oblastech. Dále se jedná o technologie využívané pro zavlažování zemědělské půdy.







 

© ŠINDLAR 2018