Studie ochrany přírody a biodiverzity, územní systémy ekologické stability

Zejména vypracování všech typů studií a potřebných podkladů pro vyhodnocení zásahů do chráněných ekosystémů nebo kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vypracování dokumentací plánů péče o území NATURA 2000, ostatní ZCHÚ případě jejich aktualizace. Řešení územních systémů ekologické stability, jejich aktualizace a zapracování do územně plánovacích dokumentací a komplexních pozemkových úprav.

 

© ŠINDLAR 2018