Věda, výzkum a publikace

Výzkumné projekty v oborech spojených s vodním hospodářstvím, udržitelným rozvojem měst, vodními ekosystémy a biodiverzitou krajiny buď samostatně, nebo v participaci s výzkumnými ústavy a univerzitami. Publikace výsledků, prezentace na konferencích. Implementace výsledků vědeckých poznatků do praxe a metodických pokynů

Publikace v přehledné formě shrnuje vývoj fluviální geomorfologie ve světové a české odborné literatuře, popisuje historický vývoj úprav toků v České republice s vazbami na Evropu a uvádí novou klasifikaci korytotvorných procesů, danou parametry dlouhodobého působení energie vody odtékající hodnoceným úsekem údolí z plochy povodí.

 

 

© ŠINDLAR 2018