Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v Chornicích

Název: Chornice – Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Obec Chornice

Datum: 2014-2015

Lokalita:  Chornice, Česká Republika

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Studie byla zaměřena na řešení problematiky protipovodňové ochrany zastavěného území obce Chornice na vodním toku Kelínky a dále na úpravu odtokových poměrů a protierozní ochranu zemědělské půdy a obecně na zlepšení biodiverzity a krajinného rázu v katastrálním území Chornice.

Popis poskytnutých služeb:

Protipovodňová ochrana zastavěného území obce Chornice na vodním toku Kelínky byla řešena variantně formou zřízení multifunkční retenční nádrže nad zastavěným územím obce a ve druhé variantě kapacitní úpravou koryta vodního toku Kelínky uvnitř zastavěného území obce za využití přírodě blízkých úprav vodního toku. Obě posuzované varianty jsou schopny zajistit ochranu zastavěného území obce do průtoků Q100. Hydrotechnické posouzení bylo provedeno v jednodimenzionálním výpočetním programu HEC-RAS 4.1.

Další část studie byla zaměřena na analýzu erozního ohrožení zemědělské půdy v k. ú. Chornice. Na základě provedených analýz byla navržena organizační a technická protierozní opatření, jejichž účinek na snížení míry erozního ohrožení byl ověřen srovnávacím výpočtem.

Důležitou součástí bylo rovněž vypracování souboru krajinářských úprav zaměřených na zlepšení krajinného rázu a ekologické stability řešeného území a na zlepšení prostupnosti krajiny a posílení jejího rekreačního potenciálu.

Studie také zahrnovala provedení hydromorfologické analýzy na vodních tocích Kelínky a Nectava a vypracování návrhu jejich revitalizačních úprav. U navržených revitalizačních úprav byl zpětně posouzen jejich vliv na zlepšení hydromorfologického stavu obou vodních toků. Jako příklad intravilánové revitalizace byl zpracován návrh revitalizační úpravy vodního náhonu v místní části obce Na Pískách.

Všechna navržená technická opatření byla zpracována v podrobnosti dokumentace technického řešení.  Předpokládá se, že studie bude použita jako zadávací dokumentace pro komplexní pozemkou úpravu v k.ú. Chornice.

Funkční parametry navrhovaných opatření byly zpracovány v souladu s požadavky metodiky MŽP ČR, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník MŽP č. 11, 2008).

 
 

© ŠINDLAR 2018

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Používání cookies na této stránce je povoleno, abychom mohli co nejlépe optimalizovat naše webové stránky a poskytovat tak co nelepší služby. Pokud pokračujete v používání těchto stránek bez změny vašeho cookies nastavení, vyjadřuje tím souhlas s jejich zpracováním. Další informace zde.

Zavřít