Název: Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Kosířsko

Klient: Mikroregion Kosířsko

Lokalita: Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Slatinice, Slatinky a Těšetice

Datum: 2014-2015

Zhotovitel: Sdružení „Studie Kosířsko 2014“ zastoupené vedoucím účastníkem společnosti ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Mikroregion Kosířsko se vyznačuje extrémním stupněm zatížení krajiny zemědělstvím a vysokým podílem urbanizace povodí a vodopisné sítě. To přináší komplex problémů, jako jsou povodně na vodních tocích, vodní i větrná eroze a nedostatek funkčních ekostabilizačních krajinných prvků. Cílem projektu bylo prověření a navržení přírodně blízkých protipovodňových opatření, která povedou k odstranění těchto problémů a především ke snížení povodňového rizika.

Kromě zlepšení stupně protipovodňové ochrany jednotlivých obcí je součástí požadovaného řešení rovněž posílení ekologické stability krajiny a zlepšení krajinného rázu.

Území zasahuje celkem do dvaceti povodí IV. řádu. Všechny toky patří do povodí Blaty.

  • plocha řešeného území: 6 450 ha

Popis poskytnutých služeb:

Koncepce řešené studie a návrhy PBPO vycházejí z Věstníku MŽP 11/2008.

Metodou tzv. kritických bodů byla analyzována a vyznačena území, která mohou být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích, a byla provedena analýza erozního ohrožení.

Na vodních tocích byla provedena geomorfologická a hydromorfologická analýza o celkové délce 38,8 km, analýza splavenin, migrační prostupnosti, srážkoodtoková analýza erozního ohrožení a stanovení zátopových území ve vybraných úsecích. Studie odtokových poměrů v obcích byla provedena pomocí 1D modelu o celkové délce 15,6 km. Součástí byl také biologický průzkum, analýza ZCHÚ, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a návrhy PBPO.

S bylo zpracování dokumentací k územnímu řízení pro 4 vybraná opatření – suchá retenční nádrž, revitalizace vodního toku, přírodě blízká protipovodňová opatření v intravilánu obce a protierozní opatření v ploše povodí.

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít