Název: Chlumec nad Cidlinou, studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Město Chlumec nad Cidlinou

Lokalita: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 2014-2015

Zhotovitel: Sdružení „Studie Chlumec 2014“ zastoupené vedoucím účastníkem společnosti ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Studie řeší tři samostatné tematické okruhy; Celek 1 – Protipovodňová opatření na vodních tocích Cidlina a Bystřice, Celek 2 – Protipovodňová opatření v západní části Města Chlumec nad Cidlinou a Celek 3 – Opatření v ploše povodí východně od obce Kladruby a Lučice.

Popis poskytnutých služeb:

Celek 1 – Protipovodňová opatření na vodních tocích Cidlina a Bystřice

Byl zpracován povodňový 2-D hydraulický model. Souhrnná délka matematického modelu činila na vodním toku Cidlina 8,7 km a na vodním toku Bystřice 5,9 km.

V povodňovém modelu byly vyhodnoceny potenciální retenční prostory (suché retenční nádrže) jako nedostatečně účinné pro ochranu zastavěného území Chlumec nad Cidlinou – Kladruby – Lučice.

Byly proto navrženy dva soubory protipovodňových staveb: 1) Soubor PBPO Lučice, sestávající ze dvou protipovodňových hrází a z průlehu v místní komunikaci a 2) Soubor PBPO Chlumec nad Cidlinou, sestávající z kapacitní úpravy koryta Cidliny a Bystřice formou povodňového parku, zřízení nových inundačních mostů v profilu Kladruby – Chlumec nad Cidlinou a zřízení pravostranného průlehu s ochrannou inundační hrázkou v prostoru u ČOV.  Účinnost navrhovaných opatření byla doložena v povodňovém 2-D modelu.

V rámci celku 1 byla rovněž provedena hydromorfologická analýza vodopisné cítě v řešeném území včetně návrhu revitalizačních úpravy vodních toků (Cidlina, Bystřice, Starovodský potok a další drobná vodopisná síť). Dále byla řešena protipovodňová a revitalizační opatření v oblasti bažantnice východně od města Chlumec nad Cidlinou.

Navržené stavby byly zpracovány v podrobnosti dokumentace technického řešení včetně vyhodnocení jejich proveditelnosti, ekonomické efektivity a zpracování propočtů realizačních nákladů.

Celek 2 – Protipovodňová opatření v západní části Města Chlumec nad Cidlinou

V této části dokumentace byla řešena problematika přívalových (bleskových) povodní, které z důvodu nedostatečně dimenzované dešťové kanalizace působí povodňové problémy v západní části města Chlumec nad Cidlinou.

Byly vytypovány celkem tři profily vhodné pro zřízení retenčních nádrží pro transformaci přívalových povodní v této části města. Pro uvedené profily byly vyhotoveny projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení a byla projednána jejich proveditelnost.

Celek 3 – Opatření v ploše povodí východně od obce Kladruby a Lučice

V této části dokumentace byla provedena analýza povrchového odtoku a míry erozního ohrožení na zemědělské půdě východně od obcí Kladruby a Lučice. Byly stanoveny dráhy soustředěného odtoku a kritické profily v zastavěném území obou obcí. Byla navržena agrotechnická a technická opatření k eliminaci povrchového odtoku a jeho bezpečnému převedení přes zastavěná území obou obcí.

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít