Název: Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru

Klient: Město Trnava

Lokalita: Slovensko – Město Trnava, obce Biely Kostol, Sucha nad Parnou, Zvončín, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč

Datum: 2016

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Předmětem zakázky bylo zpracování studie, která slouží jako východisko a podklad pro zadání projektové dokumentace i pro následné další kroky vedoucí k realizaci projektu revitalizace dolního toku Parné. Cílem bylo vyřešit problematiku ekologie říčního toku a celé poříční oblasti na území šesti obcí spadající do místní oblasti Trnava. Navržená přírodě blízká řešení nekladou důraz pouze na posílení ekologické stability a na snížení povodňového rizika, ale jsou zároveň v souladu s multifunkčním využitím oblasti, do kterého patří odpočinkové, sportovní a edukační aktivity.

Popis poskytnutých služeb:

Projekt je řešen ve dvou samostatných částech:

Část 1: Celková koncepce řešení území (vodní tok a niva Parné v úseku Zeleneč – Suchá nad Parnou)

Projekt byl zaměřen na expertní vyhodnocení hydromorfologického stavu vodního toku a nivy Parné a na posouzení problematiky protipovodňové ochrany obcí v řešeném území. Dále byl hodnocen sportovně rekreační potenciál území, a to zejména s ohledem na možné využití území jako rekreační příměstské zóny Města Trnavy.

V návrhové části projektu byly definovány soubory opatření, zaměřené na posílení ekologické stability vodního toku a nivy Parné a na zlepšení jejich hydromorfologického stavu. V návaznosti na to byly zpracovány návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření v jednotlivých obcích. Kromě vlastního toku a nivy Parné byly v dílčích oblastech řešeny i návrhy protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí mimo hlavní tok a nivu Parné.

V řešeném území byly rovněž vytypovány zóny vhodné pro posílení rekreačního potenciálu území, včetně návrhu zajištění komunikačních vazeb mezi jednotlivými obcemi a Městem Trnava.

Pro soubory navržených opatření jsou zpracovány propočty realizačních nákladů.

Část 2: Podrobné řešení vybrané části území – Trnava

V rámci studie byly vyčleněny dvě plánované rekreační oblasti Města Trnavy (sportovně rekreační zóna Medziháj a lesopark Kočišské). Pro tyto zóny byl vypracován variantní návrh revitalizace území. Základ tohoto návrhu tvoří dílčí revitalizace vodního toku Parná, které jsou v obou řešených lokalitách začleněny do budoucích rekreačních zón. Vliv revitalizačních úprav na odtokové poměry v území a protipovodňovou ochranu dotčených obcí byl hydrotechnicky posouzen v matematickém modelu proudění pro relevantní povodňové stavy na vodním toku Parná.

Součástí dokumentace je rovněž návrh funkčního členění zón a ploch obou rekreačních areálů, včetně řešení komunikačních vazeb na Město Trnavu a okolní obce. Pro navržené revitalizační stavby je vypracována podrobná dokumentace technického řešení včetně propočtu realizačních nákladů.

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít