Název: Chornice – Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření

Klient: Obec Chornice

Lokalita: Chornice, Česká Republika

Datum: 2014-2015

Zhotovitel: ŠINDLAR s.r.o.

Popis projektu:

Studie byla zaměřena na řešení problematiky protipovodňové ochrany zastavěného území obce Chornice na vodním toku Kelínky a dále na úpravu odtokových poměrů a protierozní ochranu zemědělské půdy a obecně na zlepšení biodiverzity a krajinného rázu v katastrálním území Chornice.

Popis poskytnutých služeb:

Protipovodňová ochrana zastavěného území obce Chornice na vodním toku Kelínky byla řešena variantně formou zřízení multifunkční retenční nádrže nad zastavěným územím obce a ve druhé variantě kapacitní úpravou koryta vodního toku Kelínky uvnitř zastavěného území obce za využití přírodě blízkých úprav vodního toku. Obě posuzované varianty jsou schopny zajistit ochranu zastavěného území obce do průtoků Q100. Hydrotechnické posouzení bylo provedeno v jednodimenzionálním výpočetním programu HEC-RAS 4.1.

Další část studie byla zaměřena na analýzu erozního ohrožení zemědělské půdy v k. ú. Chornice. Na základě provedených analýz byla navržena organizační a technická protierozní opatření, jejichž účinek na snížení míry erozního ohrožení byl ověřen srovnávacím výpočtem.

Důležitou součástí bylo rovněž vypracování souboru krajinářských úprav zaměřených na zlepšení krajinného rázu a ekologické stability řešeného území a na zlepšení prostupnosti krajiny a posílení jejího rekreačního potenciálu.

Studie také zahrnovala provedení hydromorfologické analýzy na vodních tocích Kelínky a Nectava a vypracování návrhu jejich revitalizačních úprav. U navržených revitalizačních úprav byl zpětně posouzen jejich vliv na zlepšení hydromorfologického stavu obou vodních toků. Jako příklad intravilánové revitalizace byl zpracován návrh revitalizační úpravy vodního náhonu v místní části obce Na Pískách.

Všechna navržená technická opatření byla zpracována v podrobnosti dokumentace technického řešení.  Předpokládá se, že studie bude použita jako zadávací dokumentace pro komplexní pozemkou úpravu v k.ú. Chornice.

Funkční parametry navrhovaných opatření byly zpracovány v souladu s požadavky metodiky MŽP ČR, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník MŽP č. 11, 2008).

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít