Název: Třebůvka Loštice – Moravičany, úprava toku a hrázování

Klient: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita: Loštice

Datum: dokončeno 2012

Výstupy: PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby, autorský dozor a dokumentace skutečného provedení stavby

Realizace: dokončení stavby 2012

 

Popis projektu

Stav lokality před úpravou

Zájmové území se nachází v přirozené inundaci řeky Moravy a Třebůvky. V minulém století zde byla provedena úprava toku Třebůvky.

Koryto Třebůvky bylo navrženo a upraveno od ústí do Moravy po rozdělovací objekt v ř. km 1,675 na kapacitu 105 m3.s-1, což v součtu s kapacitou odlehčovacího ramene podél Moravičan (50 m3.s-1) je shodné s tehdy platnou úrovní Q100 vody (155 m3.s-1). Koryto Třebůvky nad rozdělovacím objektem směrem k Lošticím bylo upraveno přibližně na Q10.

V Lošticích při průchodu povodňových průtoků nastával problém zejména v okolí jezu v ř. km 3,800. S jezem nebylo možné operativně manipulovat a kapacita jezu byla na úrovni  Q1-2 . Při vyšších průtocích docházelo k vybřežení toku na okolní pozemky a ke zpětnému zatápění obecní kanalizace.

Popis technického řešení

Stavba ochránila intravilán obcí Moravičany, Doubravic nad Moravou a města Loštice před povodňovými průtoky řeky Třebůvky a Moravy. Opatření jsou kombinací souborů protipovodňových opatření umožňující rozliv velkých vod v nezastavěných oblastech a zajištění neškodného průtoku vody v intravilánu obcí.

Jedná se o zvýšení kapacity koryta pod městem Loštice, protipovodňové hráze a povodňový průleh kolem obce Moravičany, rozdělovací a omezovací objekty v hrázích na Třebůvce u Moravičan a terénní úpravy u Doubravic nad Moravou.

Úprava začíná rekonstrukcí jezu v Lošticích na migračně prostupný balvanitý skluz se sníženou přelivnou hranou na kótu 253,38 m n.m. a zkapacitnění koryta Třebůvky od jezu v Lošticích směrem k Moravičanům na návrhový průtok 170 m3.s-1. Složený profil má pro m – denní průtoky vytvořenou stěhovavou kynetu, která je pravobřežně ponechána přirozenému vývoji.

Ochranné hráze jsou realizovány kolem celé obce Moravičany na hladiny při průtocích Q100 + 0,50 m převýšení. Celková délka navržených ochranných hrází (zemní hráz, zídka a mobilní hrazení) je 2 020,4 m. Zemní hráze jsou navrženy v délce 1578,4 m, jsou pojezdné se zpevněným povrchem. Hráze jsou napojeny na místní komunikace tak, aby byly dostupné funkční objekty pro jejich údržbu a obsluhu. Konstrukčně jsou homogenní se sklony svahů 1:3 a mají šířku v koruně 3,5 m.

Křížení hráze se silnicí Moravičany – Doubravice nad Moravou je řešeno mobilním hrazením a křížení s místní komunikací v blízkosti vysílače mobilního operátora je provedeno navýšením komunikace do koruny hráze s nájezdy ve sklonu min. 1:13 a 1:12.

Původní objekt na odlehčovacím rameni Třebůvky v km 1,675 je zrušen a nahrazen novým stabilizačním prahem. Nový rozdělovací a hradící objekt na hlavním toku je betonový s tabulovou hradící konstrukcí, která se při průtoku velkých vod automaticky uzavírá současně s dolním omezovacím objektem v ř. km 0,208 pro zamezení zpětného vzdutí Moravy do Moravičan.

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít